ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Δίκαιο Δημοσίων Έργων / Προμηθειών / Υπηρεσιών:

Το γραφείο μας επί χρόνια παρέχει νομική υποστήριξη στους εντολείς του, που τομέας δραστηριότητάς τους είναι η συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που αναφύονται τόσο κατά το προσυμβατικό στάδιο (ενστάσεις, προσφυγές, αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων κλπ) όσο και κατά το στάδιο εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων.

Επίσης κύριος όγκος των υποθέσεων του γραφείου μας αφορά την προσφυγή ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί απορρίψεων σχεδίων δημοσίων συμβάσεων φορέων δημοσίου δικαίου αλλά και ενταλμάτων πληρωμής εργολάβων ή προμηθευτών.

Τέλος, παρέχουμε άρτια και ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη για την είσπραξη ανεξόφλητων λογαριασμών δημοσίων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών αλλά και γνωμοδοτική υποστήριξη σε όλη την έκταση του δικαίου των δημοσίων έργων σε δημόσιους, ιδιωτικούς φορείς, εργοληπτικές ενώσεις και αναδόχους επιχειρήσεις.

Ποινικό Δίκαιο:

Η μακρόχρονη δραστηριότητα του γραφείου μας με τα ζητήματα του κοινού ποινικού δικαίου αλλά και η εξειδικευμένη γνώση των συνεργατών μας στο ποινικό και φορολογικό δίκαιο, μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους εντολείς μας, που εμπλέκονται σε υποθέσεις ποινικού δικαίου που απαιτούν ειδικότερη γνώση στον χειρισμό τους.

Κύριος όγκος των υποθέσεων του γραφείου μας αποτελούν υποθέσεις φορολογικού ποινικού δικαίου με την υποστήριξη των εντολέων μας τόσο με την παράστασή μας ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και αρχών όσο και με την άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων ενώπιον της διοικητική δικαιοσύνης προκειμένου για την επίλυση της ουσίας της διαφοράς με την φορολογική αρχή.

Επίσης, το γραφείο μας έχει χειριστεί υποθέσεις νομιμοποίησης παράνομων εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα χρήματος) αλλά και κακουργηματικές υποθέσεις ναρκωτικών, ανθρωποκτονιών, βιασμού, ληστείας, απορρήτου των επικοινωνιών κλπ.

Δίκαιο Τροχαίων Ατυχημάτων:
Αναλαμβάνουμε την νομική υποστήριξη των εντολέων μας που έχουν εμπλακεί σε τροχαία ατυχήματα είτε ως δράστες είτε ως θύματα τόσο στη διαδικασία που αφορά στην ποινική δίκη όσο και στην έγερση αγωγών αποζημίωσης για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν από αυτά. Το εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών μας (πραγματογνώμονες, μηχανικοί αυτοκινήτων, ιατροί κλπ) μας παρέχει τη δυνατότητα να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για την επιτυχή έκβαση είσπραξης αποζημιώσεων υλικών ζημιών, σωματικών βλαβών και θανατηφόρων σωματικών βλαβών από ασφαλιστικές εταιρείες, δικαστικά ή κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Βρείτε μας στο χάρτη

Βρείτε μας στο χάρτη